دستگاه پرس ضایعات FT-800
دستگاه پرس ضایعاتFT-1800
دستگاه پرس ضایعات FTH-800
دستگاه پرس ضایعات T-800
دستگاه پرس ضایعات TCM-700
دستگاه پرس ضایعات TGM-1400
دستگاه پرس ضایعات THM-1400
دستگاه پرس ضایعات TPM-1000
دستگاه پرس ضایعات TPM1200