دستگاه عدل شکن الیاف رنگرزی شده (کیک باز کن)

دستگاه عدل شکن الیاف یا کیک باز کن الیاف ( هاپر ) به منظور باز کردن الیاف طراحی و ساخته شده و برای دو منظور کار برد دارد:

1- از آن می توان برای باز کردن الیاف رنگرزی شده ( کیک الیاف ) پس از سانتریفوژ استفاده کرد که مستقیماً الیاف باز شده به فن، جهت تغذیه دستگاه پرس عدلبندی و بسته بندی الیاف فرستاده می شود.
2- همچنین پیش از ریسندگی جهت باز کردن الیاف عدلبندی شده می توان از این دستگاه استفاده کرد و الیاف را پس از باز شدن به دستگاه ولف یا حلاجی وارد نمود.